Nasze usługi

Nasze usługi

Kancelaria świadczy kompleksową obsługę prawną dla swoich Klientów, począwszy od doradzania Klientom w bieżącej codziennej działalności ich spółek, poprzez pomoc prawną przy realizacji długoterminowych inwestycji i projektów aż po kluczowe przedsięwzięcia, takie jak np. wejście na giełdę papierów wartościowych czy restrukturyzacje i przekształcenia podmiotów gospodarczych. Zasada jest jedna i niezmienna - kiedy tylko Klient potrzebuje pomocy prawnej, jesteśmy do dyspozycji.

Kancelaria świadczy kompleksową obsługę prawną w zakresie inwestycji deweloperskich i na nieruchomościach. W zakresie tejże obsługi Kancelaria świadczy następujące usługi:

 • kompleksowa analiza statusu prawnego nieruchomości dla potrzeb inwestorów w celu wskazania ryzyk i możliwości ich uniknięcia,
 • przygotowywanie umów i udział w negocjacjach transakcji nabycia nieruchomości na cele przemysłowe, handlowe i usługowe na zlecenie inwestorów, w tym umów sprzedaży nieruchomości, leasingu nieruchomości, umów powierniczych, itp.
 • przygotowywanie i udział w negocjacjach umów najmu i dzierżawy nieruchomości dla potrzeb inwestorów, w tym na potrzeby komercjalizacji centrów handlowych i multipleksów kinowych,
 • doradztwo prawne i reprezentowanie w zakresie postępowań przed Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji w celu uzyskania zezwoleń na nabycie nieruchomości przez inwestorów zagranicznych,
 • doradztwo prawne i reprezentowanie w postępowaniach administracyjnych dotyczących wszelkich aspektów realizacji zaplanowanej inwestycji, w szczególności w zakresie warunków zabudowy i zagospodarowania nieruchomości,
 • doradztwo prawne w zakresie wyboru najlepszej formy nabycia prawa do korzystania z nieruchomości, w tym ocena możliwości realizacji zaplanowanej inwestycji w świetle przepisów prawa,
 • badania prawne (analizy prawne) statusu nieruchomości przejętych przez Skarb Państwa w wyniku nacjonalizacji i wywłaszczenia oraz przygotowywanie wniosków i reprezentowanie byłych właścicieli w postępowaniach o zwrot nieruchomości,
 • doradztwo prawne przy przekształcaniu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności i spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu w odrębną własność lokalu.

Kancelaria świadczy usługi w zakresie doradztwa prawnego przy transakcjach łączenia lub przejęć podmiotów gospodarczych. Dotychczas przeprowadzane transakcje dotyczyły m.in. branży telekomunikacyjnej, deweloperskiej, medialno-rozrywkowej.

W ramach tychże usług Kancelaria przeprowadzała i przeprowadza wiele transakcji świadcząc m.in. usługi obejmujące pełne badanie prawne (analizę prawną) podmiotów mające na celu ocenę sytuacji prawnej podmiotu gospodarczego, doradztwo w zakresie podjęcia działań prawnych opartych na analizie stanu prawnego podmiotów i minimalizujące ryzyka związane z transakcją, negocjacje umów, doradztwo dotyczące prawa spółek, własności intelektualnej, prawa pracy, ochrony konkurencji i konsumentów, jak również przygotowanie odpowiednich dokumentów, w tym umów (zarówno przedwstępnych, jak i finalnych), uchwał stosownych organów, porozumień pomiędzy wspólnikami/akcjonariuszami, itp.

Dzięki dotychczasowym doświadczeniom w przeprowadzaniu transakcji łączenia i przejęć, do każdego projektu Kancelaria zapewnia zespół prawników wykwalifikowanych w poszczególnych dziedzinach składających się na projekt.

Kancelaria posiada bogate doświadczenie w sprawach z zakresu postępowań przed organami administracji. Doświadczenia Kancelarii pozwalają na oferowanie doradztwa prawnego i reprezentowania klientów w postępowaniach administracyjnych związanych z uzyskiwaniem różnego rodzaju zezwoleń, w tym:

 • zezwoleń koniecznych do prowadzenia działalności gospodarczej,
 • zezwoleń koniecznych do prowadzenia loterii promocyjnych,
 • zezwoleń związanych z szeroko rozumianym prawem ochrony środowiska; w tym zakresie Kancelaria zajmuje się również przygotowywaniem dokumentacji i zgłaszaniem podmiotów do rejestru prowadzonego przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska,
 • zezwoleń wymaganych w procesie inwestycyjnym (inwestycje budowlane), w tym pozwoleń budowlanych (w tym zamiennych pozwoleń budowlanych) , decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, zezwoleń na wycinkę drzew, i pozwoleń wodno-prawnych.

W zakres usług Kancelarii wchodzi też kompleksowa obsługa podmiotów gospodarczych w sferze korporacyjnej. W ramach tejże obsługi Kancelaria zapewnia:

 • doradztwo prawne przy zakładaniu spółek osobowych i kapitałowych, jak też innych podmiotów gospodarczych, w tym fundacji i stowarzyszeń,
 • doradztwo prawne w zakresie bieżącej obsługi podmiotów gospodarczych, w tym m.in. przygotowywanie dokumentów i reprezentacja na zgromadzeniach wspólników i akcjonariuszy, posiedzeniach zarządów i rad nadzorczych,
 • przygotowywanie dokumentacji w zakresie zmian statutów i umów spółek,
 • doradztwo prawne i przygotowywanie dokumentacji w zakresie obrotu udziałami, zastawów na udziałach, podwyższania i obniżania kapitału, jak również w pozostałym zakresie przewidzianym przepisami prawa handlowego,
 • doradztwo prawne w transakcjach nabycia i sprzedaży przedsiębiorstw lub zorganizowanych części przedsiębiorstw; przeprowadzanie badań prawnych (analiz prawnych) dla celów transakcji w celu ustalenia stanu prawnego analizowanych podmiotów, zidentyfikowania potencjalnych ryzyk i wskazania prawnych sposobów ich uniknięcia.

W zakresie kontraktów handlowych Kancelaria oferuje usługi obejmujące:

 • opracowywanie projektów umów sprzedaży towarów, umów o świadczenie usług, umów o dzieło i zlecenia oraz projektów wielu innych standardowych umów cywilnych i handlowych,
 • opracowywanie projektów szczególnych rodzajów umów sprzedaży, dostawy, zamiany, różnego typu umów ramowych, umów przedwstępnych i warunkowych, ogólnych warunków zawierania i wykonywania umów, umów związanych z korzystaniem z rzeczy (umowy najmu, w tym umowy najmu powierzchni w Centrach Handlowych, umowy dzierżawy, leasingu, leasingu zwrotnego), umów pożyczki, umów umożliwiających przenoszenie wierzytelności i zobowiązań z umów, ugód (z tym związanych z poddaniem się egzekucji wprost z aktu notarialnego), umów o dokonywanie rozliczeń transakcji powiązanych, potrąceń wierzytelności,
 • opracowywanie projektów umów inwestycyjnych, w szczególności dotyczących budowlanych procesów inwestycyjnych (umowy z generalnymi wykonawcami, umowy w zakresie przygotowania projektu budowlanego, umowy o zastępstwo inwestycyjne, umowy w zakresie finansowania procesów inwestycyjnych, w tym umowy kredytowe),
 • opracowywanie projektów umów z zakresu dystrybucji towarów i usług (umowy franchisingowe, agencyjne, agencyjno-franchisingowe),
 • opracowywanie projektów umów związanych z odzyskiem, recyklingiem i niszczeniem odpadów, w szczególności umów dla potrzeb organizacji odzysku, jak i umów z organizacjami odzysku
 • przygotowywanie opinii prawnych dotyczących kontraktów handlowych, reprezentowanie klientów i negocjowanie warunków zawieranych kontraktów.

Kancelaria świadczy kompleksową obsługę prawną w zakresie prawa pracy oraz ubezpieczeń społecznych. Zespół prawników Kancelarii zajmujących się doradztwem z zakresu prawa pracy posiada doświadczenie zarówno w doradztwie w indywidualnych sprawach jak i w prowadzeniu sporów sądowych z zakresu prawa pracy przed sądami wszystkich instancji. Usługi Kancelarii w zakresie prawa pracy obejmują:

 • doradztwo prawne w zakresie nawiązania, rozwiązywania oraz kontynuacji stosunku pracy, w tym przygotowywanie umów o pracę, dokumentacji związanej z zatrudnianiem pracowników, w szczególności regulaminu pracy oraz regulaminu wynagradzania,
 • doradztwo w zakresie restrukturyzacji przedsiębiorstw, w tym w szczególności w zakresie przeprowadzania zwolnień grupowych; przygotowywanie koniecznych dokumentów, w tym regulaminu zwolnień grupowych,
 • doradztwo prawne i reprezentowanie przed sądami wszelkich instancji w sporach sądowych z zakresu prawa pracy,
 • doradztwo prawne i reprezentowanie przed odnośnymi organami w postępowaniach z zakresu prawa pracy,
 • doradztwo prawne i reprezentowanie przed organami administracji w sprawach związanych z uzyskiwaniem pozwoleń na pracę oraz wiz pobytowych, a także w ramach lub w związku z kontrolą Państwowej Inspekcji Pracy,
 • doradztwo prawne dotyczące postępowań w sprawach o naruszenie praw pracowniczych prowadzonych przed inspektorem pracy, w tym doradztwo w zakresie środków prawnych stosowanych przez inspektorów pracy oraz procedur ich zaskarżania,
 • doradztwo prawne w zakresie problematyki wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

Kancelaria świadczy obsługę prawną w zakresie spraw związanych z prawami szeroko rozumianej własności intelektualnej, w tym prawami autorskimi. Kancelaria współpracuje też w tym zakresie z doświadczonymi rzecznikami patentowymi. W ramach tejże obsługi Kancelaria zapewnia:

 • przygotowanie opinii prawnych z zakresu własności intelektualnej,
 • sporządzanie, weryfikacja oraz prowadzenie negocjacji:
  • umów o przeniesienie autorskich praw majątkowych,
  • umów o korzystanie z utworów (umów licencyjnych),
  • umów o przeniesienie prawa z rejestracji znaku towarowego oraz o przeniesienie prawa do zgłoszenia,
  • umów o korzystanie ze znaku towarowego (umów licencyjnych),
  • umów z artystami wykonawcami o współudział w realizacji filmów fabularnych oraz umów wydawniczych i o koprodukcję filmów fabularnych,
  • umów o stworzenie programu komputerowego (modyfikacji programu komputerowego) i przeniesienie praw autorskich,
  • umów dotyczących systemów informatycznych w tym umów licencyjnych, wdrożeniowych, serwisowych,
 • przygotowywanie dokumentacji do zgłoszenia znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych do ochrony zarówno do Urzędu Patentowego RP jak i do Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej, jak również nadzorowanie postępowania zgłoszeniowego,
 • doradztwo prawne w zakresie ochrony danych osobowych, w tym, przygotowywanie opinii prawnych, doradztwo w zakresie postępowania w przypadkach naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych,
 • opracowanie dokumentacji wymaganej przez przepisy o ochronie danych osobowych.

Kancelaria posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu spraw zarówno przed sądami powszechnymi wszystkich instancji, jak i sądami polubownymi w całym kraju, w tym przed Sądem Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie. W ramach usług w zakresie zastępstwa procesowego Kancelaria zapewnia:

 • zastępstwo procesowe w sprawach cywilnych, w tym w szczególności gospodarczych, w tym negocjowanie i zawieranie ugód przed sądami powszechnymi i arbitrażowymi,
 • doradztwo zakresie przygotowania dokumentacji dowodowej i przeprowadzanie analizy tejże dokumentacji,
 • przygotowanie pism procesowych w postępowaniach przed sądami powszechnymi i arbitrażowymi;
 • zastępstwo procesowe w sprawach związanych z postępowaniami upadłościowymi i układowymi.